Saturday, August 01, 2015

On 'Hurting'

"Muhabbat ki sab se ahsan surat kiya hoti hai?"
"Jab ye khayal rahe ke mujh se kisi ko koi takleef na paunche"

No comments: