Monday, August 19, 2013

Anguthi

"To jab Larki ne tumhe anguthi wapas ki to tum ne kiya kiya?"

"Rakh to sakta nahi tha, kisi aur ko bhi nahi de sakta tha.......Pehle socha phenk dun - phir McDonald ke aik 'charity box' main daal di"!


No comments: